Очаква се стартиране на мярка 6.1 Млад фермер по график през месец юли 2017-та година. Графикът едва ли ще бъде спазен, но се очаква да има прием през 2017г. Извън приоритетни сектори остават ? пъдпъдъци, зайци, сектор черупкови, тикви, поради съмнения за фиктивни стопанства. По мярката има останал бюджет от 35 млн. евро, което ще стигне за около 1400 проекта. Припомняме изискванията на подмярката: 1. Цели на подмярката: Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 LСтартова помощ за млади земеделски стопани:  улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;  насърчаване на заетостта. 2. Кой може да кандидатства по подмярка 6.1 ? Допустимите кандидати са:  физически лица;  еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон; 3. Кои са допустимите за подпомагане дейности? Подмярка 6.1 LСтартова помощ за млади земеделски стопани? не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места. 4. Колко е финансовото подпомагане ? Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, разпределени на две плащания както следва:  първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро ? извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;  второ плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро ? извършва се когато след проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана. Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана; Бизнес планът трябва да доказва:  жизнеспособността на земеделското стопанство;  увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.  бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение.  бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури.  дейностите и/или инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.  бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи. 5. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ? Приоритет получават:  проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;  проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор LЖивотновъдство? и/или в секторLПлодове и зеленчуци?;  проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;  проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места. Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи. Ако имате въпроси или желаете допълнителна информация ? 0895 600 000

Помощ онлайн
За нас 

Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comПомощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com

Dluzhnost: ;

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:
povikvane+00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com